ಮೊಳಕೆ ಕಾಳಿನ ಉಪಹಾರಗಳು 4 HEALTHY LUNCH BOX RECIPES/4 In 1 Sprouts Breakfast Recipes in KannadaSPROUTS IDLY # SPROUTS UTTAPPAM # SPROUTS PANIYARAM/PADDU # SPROUTS EGG RICE 6 Varieties Chutney recipes https://youtu.be/YehhbZY-AL4 …

Pin It

26 thoughts on “ಮೊಳಕೆ ಕಾಳಿನ ಉಪಹಾರಗಳು 4 HEALTHY LUNCH BOX RECIPES/4 In 1 Sprouts Breakfast Recipes in Kannada

  1. Rajeshwari Prasad June 23, 2019 at 4:10 pm - Reply

    Hosa ruchigalu tumba chennagive tumba simple ago kadime ingredients balasi chennagi madutteeri tq nagaveni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*