பேலியோ தயிர் வடை – Paleo diet curd vadai recipeநீங்களே அசந்து போகும் அளவுக்கு சுவையான பேலியோ தயிர் வடை இது…

Pin It

13 thoughts on “பேலியோ தயிர் வடை – Paleo diet curd vadai recipe

  1. You are using a plastic bowl for microwave and it's extremely unsafe though you have used a microwave safe bowl. The whole meal turns carcinogenic. Use glass bowl!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*